Algemene voorwaarden

Art 1. Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtnemer (docent Heidi Middelburg) en de opdrachtgever (de cliënt).

Art 2. Bedrijfsomschrijving

1.De docent van vingerreflexologie zoals vernoemd biedt begeleiding, coaching, workshops, lezingen en opleidingen aan. 

Art 3. Definitie

1.De vernoemde docent past deze algemene voorwaarden toe op de door haar aan te bieden diensten.

2.Cliënt: u, als cliënt / de wederpartij van de docent.

3.Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen coach en cliënt betreffende een overeengekomen dienstverlening.

4.Bijeenkomsten: opleidingen en workshops aangeboden door de, op de website, vernoemde docent alleen of in samenwerking met derden.

Art 4. Uitvoering van de overeenkomst

1.De docent zal de sessies naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.De docent heeft een inspanningsverplichting tegenover de cliënt, nooit een resultaatverplichting.

3.Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die hij/zij tijdens het intake gesprek of gedurende de sessie verstrekt en zal de docent inlichten zodra er wijzigingen voordoen.

4.Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt.

5.Indien cliënt medicijnen gebruikt dan dient cliënt dit voorafgaand aan de sessie door te geven.

6.Indien cliënt zwanger is of in de aanlooptijd om het te worden en/of wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt dan dient cliënt dit voorafgaand aan de sessie aan te geven.

7.De docent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat hij/zij is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.De sessies die gegeven worden zijn geen vervanging van reguliere medische en/of psychische consulten en/of behandelingen.

Art 5. Wijziging van de overeenkomst

1.Wanneer de duur van de overeenkomst vooraf wordt vastgesteld, geschiedt dit in de offerte en na aanvaarding hiervan door cliënt. Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst kan alleen indien beide partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.

2.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dienen beide partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan te passen.

3.Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële consequenties met zich meedraagt, zal de docent de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4.De docent heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien cliënt niet binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.

Art 6. Tarieven en offertes

1.De tarieven genoemd op website/folders/facturen/overeenkomsten zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2.Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat cliënt de verklaring ondertekent of een mondelinge of schriftelijke afspraak maakt.

Art 7. Betalingsvoorwaarden

1.Betaling vindt plaats per bank voor iedere workshop of opleiding, tenzij vooraf anders is afgesproken.

2.Facturen dienen uiterlijk 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW op de door de docent aangewezen bankrekening.

3.Na het verstrijken van de periode van 8 dagen is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en is cliënt een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien de docent zijn vordering op cliënt ter incasso uit handen geeft, is cliënt alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso zijn gemoeid, verschuldigd.

Art 8. Tekortkomingen, afspraken verzetten

1.De docent behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of een dierbare, waardoor de docent zijn/haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

2.Indien cliënt een bijeenkomst wenst af te zeggen of te verzetten dient dit minimaal 24 uur van tevoren te worden aangegeven bij de docent. Gezocht zal worden naar een manier om de gemiste les in te halen.

Art. 9. Bijeenkomsten

1.Cliënt schrijft zich in via de e-mail, telefoon of inschrijfformulier behorende bij de bijeenkomst of via de website.

2.Cliënt ontvangt binnen 1 week na aanmelding bevestiging van de deelname, inclusief de voorlopige planning via e-mail. Cliënt ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 week van tevoren, de definitieve planning via e-mail. Indien cliënt samen met iemand in één groep geplaatst wil worden, gelieve dit aan te geven bij de inschrijving.

3.Iedere deelnemer van een bijeenkomst is verplicht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. De deelnemer van de bijeenkomst dient zich bij aankomst te identificeren ter controle van de inschrijflijst.

4.Een bijeenkomst heeft alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen. Wanneer een bijeenkomst niet doorgaat krijgt cliënt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 4 dagen van tevoren, telefonisch bericht, met uitzondering van bijzondere omstandigheden.

5.Mocht een bijeenkomst niet doorgaan, dan worden er geen kosten in rekening gebracht en zal restitutie plaatsvinden van het gehele bedrag.

6.Wanneer een bijeenkomst niet door kan gaan door verhindering van de host of docent, ontvangt cliënt zo snel mogelijk bericht. Bij uitval van één of meerdere bijeenkomsten zal in overleg met de aanwezigen/cursisten een inhaalmoment worden afgesproken. Bij langdurige afwezigheid van de host of docent zal getracht worden deze te vervangen. Indien dit niet mogelijk is, zullen de niet gegeven bijeenkomsten en lessen worden terugbetaald.

7.Wanneer er voor een bijeenkomst meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, kan cliënt op een wachtlijst worden geplaatst. Indien een plaats is vrijgekomen, krijgt cliënt alsnog telefonisch bericht dat cliënt kan deelnemen. Bij voldoende belangstelling probeert de docent extra bijeenkomsten te organiseren.

8.Na het versturen van het aanmeldingsformulier ontvangt cliënt van de docent een factuur per e-mail. Het bedrag dient binnen 8 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de bijeenkomst geheel te worden voldaan, tenzij anders afgesproken.

9.Annulering door cliënt is alleen schriftelijk (per e-mail of per post) mogelijk en ná e-mailbevestiging van deze annulering door de docent. Er wordt altijd €12,50 administratiekosten in rekening gebracht.

10.U kunt tot 3 maanden voor de bijeenkomst annuleren tegen de administratie kosten a €12,50. Bij annulering van een bijeenkomst tot 2 maanden van tevoren wordt 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering van een bijeenkomst binnen 2 maanden voor aanvang van de bijeenkomst, wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Deze regel is niet van toepassing als de bijeenkomst eenmaal is begonnen. Vanaf dat moment is het volledige bedrag verschuldigd.

11.Gemiste bijeenkomsten door verhindering van cliënt kunnen slechts bij hoge uitzondering en uitsluitend na overleg met de docent worden ingehaald.

12.De bijeenkomst en lesgeld wordt niet terugbetaald. Alleen in bijzondere gevallen (ziekenhuisopname o.i.d.) is (gedeeltelijke) terugbetaling mogelijk. De docent beoordeelt ieder geval apart en beslist na schriftelijk verzoek. Wijzigingen door cliënt dienen tevens 7 werkdagen voorafgaand aan de start van de bijeenkomst bij de docent schriftelijk te worden gemeld.

13.Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de in het kader van de bijeenkomst verstrekte informatie en/of (werk)materiaal rusten uitsluitend bij de docent of derden. De van de docent verkregen informatie en/of (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van cliënt. Het is cliënt niet toegestaan de verkregen informatie en/of (werk)materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende(n).

14.Cliënt erkent de in artikel 9.13 genoemde rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurden van een onmiddellijk opeisbare boete van €500,00 voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de docent om de werkelijk geleden schade te verhalen op deelnemer.

15.Onder schriftelijk wordt verstaan: per e-mail of per post. De datum van ontvangst door de docent wordt gezien als de geldende datum.

16.Alle algemene voorwaarden zoals opgenomen in de voorafgaande artikelen en de hiernavolgende artikelen zijn overeenkomstig van toepassing op de bijeenkomsten, tenzij in dit artikel gewijd aan bijeenkomsten daar expliciet van wordt afgeweken.

Art 10. Aansprakelijkheid

1.De docent is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de docent.

2.De aansprakelijkheid van de docent voor schade voortvloeiend uit de door de docent verrichtte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van één complete behandeling.

3.De docent stelt geen medische diagnoses en geeft op geen enkele wijze geneeskundige garanties, noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na de uitvoering van de dienstverlening van de docent voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de docent. De docent is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

4.De docent is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat cliënt door de docent mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

5.Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die cliënt en de docent gezamenlijk doorbrengen als daarna.

6.De docent en/of derden met wie de docent de bijeenkomst(en) organiseert, zijn niet aansprakelijk voor verlies, vermissing, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen bij de uitvoering van de overeenkomst/bijeenkomst.

7.Hoewel de bijeenkomst en/of de in dat kader aangeboden informatie en/of (werk)materiaal met de uiterste zorg is samengesteld, is de docent niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van sessies en/of beslissingen, die (mede) gebaseerd zijn op de aangeboden informatie uit en /of (werk)materiaal van de bijeenkomst.

8.De docent heeft het recht van cliënt een schadevergoeding te eisen indien cliënt meubilair, apparatuur of producten behorende aan de docent of van derden met wie de docent samenwerkt ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst/bijeenkomst, beschadigt. De docent meldt diefstal altijd bij de politie.

Art 11. Geheimhouding

1.Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Niets dat is besproken gedurende conversaties voor, tijdens of na de sessie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de docent als de cliënt.

2.Op alle communicatiemiddelen zoals e-mail, post, voicemail en andere middelen is het geheimhoudingsprincipe van toepassing.

3.Persoonlijke gegevens van cliënt worden zonder toestemming van cliënt niet aan derden verstrekt. 

 

Art 12. Wijziging van de voorwaarden

1.Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van de betreffende overeenkomst en/of dienstverlening.

Art. 13 Behoorlijk gedrag

1.De cliënt behoort zich voor, tijdens en na de uit te voeren opdracht behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Ena-Forto het recht de opdracht per direct zonder opgaaf van reden, zonder enige vorm van restitutie te beëindigen.

Art. 14 Recht

1.Op elke overeenkomst/bijeenkomst tussen cliënt en de docent is het Nederlands recht van toepassing.